Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch


| Home | Organisatie | Werkgroepen | Nieuwsbrief | Links | Contact | ANBI | |


ANBI gegevens

De naam van de instelling:

   Gehandicapten Platform s-Hertogenbosch
 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:

   806746683
 

Het post- of bezoekadres van de instelling:

   Gehandicapten Platform s-Hertogenbosch, Sint Teunislaan 3, 5231 BS s-Hertogenbosch
 

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

   Artikel 3.1
   De stichting heeft ten doel te fungeren als het advies-, overleg-, informatie- en
   samenwerkingsorgaan van en voor organisaties, instellingen en instanties, die
   zich in het werkgebied van de stichting zijnde de gemeente s-Hertogenbosch
   richten op de belangenbehartiging van en dienstverlening aan mensen met
   een functiebeperking ongeacht hun leeftijd (verder te noemen de doelgroep).
   Op dit terrein is de stichting onder meer een beleidsadviserend orgaan voor de
   gemeentelijke overheid, organisaties , bedrijven en derden. De stichting laat
   zich bij haar werkzaamheden leiden door het beginsel van inclusief beleid.
   Onder inclusief beleid wordt hier verstaan een beleid, waarbij van meet af aan
   zodanig rekening wordt gehouden met de leden van de doelgroep, dat er voor
   hen zo weinig mogelijk exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen,
   zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. En
   voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
   daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

   Werkplan 2020
 

De functie van de bestuurders:

   Voorzitter: Dhr. J. Gorter
   Secretaris: Dhr. B. Clazing

   Penningmeester: Dhr. C. Geerts
 

De namen van de bestuurders:

   Bestuurslid: mevrouw Y. van Daelen-Boel
   Bestuurslid: mevrouw A. Gorter
  
Bestuurslid: mevrouw J. Vos-van Bokhoven
 

Het beloningsbeleid:

   Bestuursleden en vertegenwoordigers van het Gehandicaptenplatform hebben recht op vergoeding van door hen in de
   uitoefening van hun functie gemaakte reis- en verblijfskosten en overige onkosten volgens een door het bestuur
   op te stellen regeling. Van vergoeding is uitgesloten derving van inkomsten door deelname aan vergaderingen of
   activiteiten voor het Gehandicaptenplatform. Beloningsbeleid personeel: volgens CAO Welzijn.
 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

   Jaarverslag 2018
  

Een financile verantwoording:

   Jaarrekening 2017

   Begroting 2017-2018
 

Bewijs van lidmaatschap Ieder(in):

   Verklaring Ieder(in) 2019


 

2019 Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch